3-221-350

Најава за акција

25 Jun

Шарски Води 2017 - Планиско Велосипедски Маратон   June 25, 2017 Велосипедизам

img

ДПС Трансверзалец од Скопје на ден 25.06.2017 година (недела) ќе го организира Планинскиот Велосипедски Маратон „ШАРСКИ ВОДИ 2017“ велосипедска манифестација која е од рекреативен и натпреварувачки карактер.

Маратонот како и секоја година традиционално се одржува последниот викенд од месец Јуни. Планинско - Велосипедска патека: ПОПОВА ШАПКА – МАВРОВО - ВРУТОК.

Програма: 

Старт: Планинарски дом „Смрека“ на Попова Шапка во 7,00 часот на 25.06.2017 г. 

Патека: Велосипедска патека по текот на Шарски води за голем маратон во должина од 98 км, а за мал маратон 75 км, со висинска разлика од 800 метри во времетраење од 8 до 10 часа обезбедена со три контролни точки и обележана со патокази. 

Цел: Вруток,Изворите на Реката Вардар. Отворена трка до 19,00 часот каде што ќе има културно забавна програма и ручек гравче. 

Стартнина: Стартнината ќе биде определена наскоро, посебно за малиот и големиот маратон
Превоз: Од Скопје (Пошта- Железничка станица во 5,00 часот) до Попова Шапка и назад од Вруток до Скопје. Цена: 600 денари, заедно со велосипед. 

Опрема: Добро опремен велосипед, алат, за гуми треба внатрешни резервни, пумпа и кацига. 

Напомена: Право на учество има секој кој се чувствува здрав и способен за ваков предизвик и учествува на своја одговорност. Организаторот не одговара за последиците кои би се случиле вон оваа програма, како и за непријавените учесници кои не ја платиле гореспоменатата партиципација.

За учество на овој маратон обврзани сте да ги платите горенаведените цени (за превоз и старт) по учесник во рамките на кој организаторот обезбедува: 
- Организирано водење и обезбедена велосипедска патека
- Културно забавна програма (ручек планинарско гравче).

Можност за ноќевање во Планинарски дом „Смрека“ на Попова Шапка по цена од 300 денари.

Пријавување и плаќање до 22.06.2017 година (заради обезбедување на камион и автобуси).

Конакт телефони: +389 3 221 350, Зоран Костадинов +389 70 641 998.
Email: transverzalec@t.mk, transverzalec@gmail.com 


--------------------------------------------------------------------------------------
Association for mountaineering sports “Transverzalec” from Skopje is organizing International Mountain bike marathon “Sharski Vodi 2017” on the 25th June 2017 (Sunday).
We are inviting you to take part in this sporting event that has recreating character which will take place according to the following program: 

Start point: Mountain lodge “Smreka”- Popova Shapka at 7 am on 25th June 2017

Track: Bike road along the Sharski vodi with length of 86 kilometers and elevation changes of 800 meters in duration of 8 to 10 hours provided with three control points and marked with signposts. 
Finish point: Village Vrutok, strings of River Vardar. Open race till 7 pm. At finish point organizer will offer entertaining program and lunch for participants from 6 till 7 pm.

Entry fee: will be announced soon 
Transportation: 
From Skopje (Postal station – railway station at 5.30 am to Popova Shapka and back Vrutok to Skopje. Price: 10 Euros. Bicycle including.)

Equipment: Well equipped bike, bike tools, internal spare tire, pump, and preferably helmet. 

Notice: Right to participate has anyone who feels healthy and capable for this challenge and participates on their own responsibility. The Organizer is not responsible for the consequences that would have occurred out side of this program, as well as unreported participants who will not pay the above mentioned entry fee. 

For participation in this marathon you are obligated to pay the above mentioned prices (for transportation and entry fee) per participant within that organizer provides:
- organized guiding and secured bicycle track 
- entertaining program and lunch for participants 

For the one that are interested, overnight can be provided in the Mountain lodge “Smreka”- at Popova Shapka by price of 5 Euros. 
Registration and payment till 22nd June 2017 (in order to provide tracks and buses on time)

Contact Phone fax: + 389 3221 350, mob. +389 70 641 998, Zoran Kostadinov
Email: transverzalec@t.mk, transverzalec@gmail.com

Facebook Event


ПРЕБАРАЈ АКЦИИ

Статус на акции

  • Идна акција
  • Тековна акција
  • Измнината акција